ÚŘEDNÍ DESKA

Základní údaje o organizaci
Název organizace:
Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Adresa:
Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Elokované pracoviště: táborová základna Klokočůvek, k.ú. Spálov

: 75080559
DIČ: CZ 75080559
Číslo účtu: 35-719478 0237/0100 (Komerční banka)

Právní forma: příspěvková organizace
Zápis v OR obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka číslo 1027

Zřizovatel: Statutární město Ostrava
IČ 00845451
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Organizace zřízena k 1. 7. 2006


Informace o zařízení
Tato informace se poskytuje na základě pokynu MŠMT k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve smyslu následných legislativních změn.
 
1. Ředitelka organizace:  Mgr. Milada BOŽEKOVÁ, 
jmenovaná radou města Ostravy dne 8. 6. 2010 usnesením č.11092/RMO610/134 podle ustanovení § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, v celém rozsahu působnosti s účinnosti od 1. 7. 2010.
Dále usnesením rady města Ostravy č. 1718/RMI/171418 ze dne 30.06.2015 a usnesením č. 02722/RMI1822/56 ze dne 28.04.2020 pro funkční období 2020-2026.
 
2. Statutární zástupce ředitelky – Mgr. Markéta NĚMEČKOVÁ, jmenována statutární zástupkyní ředitelky s účinností od 01.06.2020, v  době nepřítomnosti ředitelky zastupující v plném rozsahu.

3. Stížnosti, oznámení a podněty stanovených vyhláškou č. 500/ 2004 Sb. přijímá v písemné formě administrativní pracovnice SVČ. V el. formě jsou v SVČ přijímány na adrese elektronické spisové služby organizace podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz . Stížnosti  vyřizuje v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne doručení do SVČ ředitelka SVČ.
 
4. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací stanovených zákonem č. 106/1999 Sb. ve smyslu následných legislativních změn.Informace o organizaci poskytuje ředitelka na vyžádání ústní či písemnou formou.
Poskytování informací:  Sazebník, poskytování informací.pdf 
  
Nejdůležitější předpisy (v platném znění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Vyhláška č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovacích akcí pro děti
Vyhláška č.114/2002 Sb., o FKSP
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační  komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků