ÚŘEDNÍ DESKA

Základní údaje o organizaci
Název organizace:
Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Adresa:
Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

: 75080559
DIČ: CZ 75080559
Číslo účtu: 35-719478 0237/0100 (Komerční banka)

Právní forma: příspěvková organizace
Zápis v OR obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka číslo 1027

Zřizovatel: Statutární město Ostrava
IČ 00845451
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Organizace zřízena k 1. 7. 2006


Informace o zařízení
Tato informace se poskytuje na základě pokynu MŠMT k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve smyslu následných legislativních změn.
 
1. Ředitelka organizace:  Mgr. Milada BOŽEKOVÁ, 
jmenovaná radou města Ostravy dne 8. 6. 2010 usnesením č.11092/RMO610/134 podle ustanovení § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, v celém rozsahu působnosti s účinnosti od 1. 7. 2010a a 
ále usnesením rady města Ostravy č. 1718/RMI/171418 ze dne 30.06.2015 a usnesením č. 02722/RMI1822/56 ze dne 28.04.2020 pro funkční období 2020-2026.
 
2. Statutární zástupce ředitelky – Ing. Jana ZACHAROVÁ, jmenována statutární zástupkyní ředitelky s účinností od 1.12.2021, v  době nepřítomnosti ředitelky zastupující v plném rozsahu.

3. Stížnosti, oznámení a podněty stanovených vyhláškou č. 500/ 2004 Sb. přijímá v písemné formě administrativní pracovnice SVČ. V el. formě jsou v SVČ přijímány na adrese elektronické spisové služby organizace podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz . Stížnosti  vyřizuje v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne doručení do SVČ ředitelka SVČ.
 
4. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací stanovených zákonem č. 106/1999 Sb. ve smyslu následných legislativních změn.Informace o organizaci poskytuje ředitelka na vyžádání ústní či písemnou formou.
Poskytování informací:  Sazebník, poskytování informací.pdf 
  
Nejdůležitější předpisy (v platném znění):
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Vyhláška č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovacích akcí pro děti
Vyhláška č.114/2002 Sb., o FKSP
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační  komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Veškerá legislativa ve znění následných dodatků či novelizací.

 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.