Novinky

10.06.2020 Odevzdávání přihlášek na tábory

Vzhledem k mimořádnému provozu z důvodu pandemie a průběhu stavby v SVČ (oprava vrátnice, haly a šatny) prosíme o vhazování osobně doručených přihlášek na tábory do poštovní schránky SVČ, která je umístěná u hlavního vchodu do střediska. Děkujeme.

27.08.2019 Adresa elektronické podatelny

podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz

Příměstské tábory - aktuality

29.06.2020 ZPRÁVA JE URČENA ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ – ÚČASTNÍKŮ LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ.
 

Přílohy:
COVID priloha_779984353_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf 
Osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte z tábora.doc 
Osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte z tábora.pdf 

ZPRÁVA JE URČENA ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ – ÚČASTNÍKŮ LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ.
 
Vážení rodiče,
obracíme se na vás ohledně blížících se příměstských táborů, ke kterým upřesňujeme:

 • Vzhledem k právě probíhající stavbě opravy vrátnice a centrální šatny uvnitř střediska bude po celou dobu letních prázdnin vstup do střediska pro veřejnost organizován zadním vchodem přes zahradu – volnočasovou zónu.
 • Areál se bude pro veřejnost otevírat 30 minut před zahájením denních táborových programů, tj. od 7:30 hodin a uzavírat 30 minut po ukončení táborů, tj. v 16:30 hodin.
 • Při prezenci v den nástupu na tábor je zákonný zástupce dítěte povinen odevzdat aktuální čestné prohlášení ohledně Covid-19 (přikládáme přílohou, nemáte-li možnost vytisknout, volné tiskopisy budou připraveny k vyplnění při vstupu do areálu). Bez tohoto prohlášení nebude dítě na tábor přijato.
 • K předávání dětí bude docházet výhradně na zahradě. Rodičům je vstup do SVČ zakázán z důvodu preventivních hygienicko-epidemiologických opatření.
 • Pro případné informace bude k dispozici na místě pedagogický pracovník SVČ.
 • Při vstupu do areálu bude všem příchozím dětem denně bezkontaktně změřena teplota.
  • Za hraniční teplotu se považuje teplota 37 ®C.
  • Pokud bude dítěti při příchodu naměřena zvýšená teplota, nebude na tábor přijato. V takovém případě si rodič dítě ihned odvádí domů a nebude mu umožněna účast v celotýdenním turnusu. Následně bude řešena vratka poplatku dle smluvních podmínek.
  • Přichází-li dítě na tábor samotné bez doprovodu a bude mu naměřena zvýšená teplota, bude od ostatních dětí okamžitě izolováno, bezprostředně kontaktování rodiče a vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte z tábora.
  • Pokud dojde v průběhu tábora ke zhoršení zdravotního stavu dítěte (teplota, dušnost, jiné příznaky Covid-19), postupuje se stejným způsobem. Další pokračování v táboře je poté možné jen na základě aktuálního potvrzení ošetřujícího dětského lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Po konzultaci s KHS (tj. krajská hygienická stanice), s ohledem na momentální epidemiologickou situaci v regionu Moravskoslezského kraje s okamžitou platností z táborových programů rušíme veškeré bazény, aquaparky i koupaliště.
  • O změnách denních programů budou hlavní vedoucí děti informovat alespoň 1 den dopředu.
  • V případě, že o upravený program – tj. zrušené koupání nebudete mít zájem, můžete dítě na tento den odhlásit (výhradně písemnou formou – e-mail na adresu sekretariátu podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz, nebo volnou formou v listinné podobě odevzdat v SVČ, např. vhodit do schránky u hlavního vchodu), přičemž vám následně bude vrácena poměrná částka uhrazeného zápisného za 1 programový den, dle smluvních podmínek k příměstským táborům, tj. ve výši 250,- Kč.
  • Organizace si vyhrazuje právo změnit táborové programy tak, abychom minimalizovali zvýšená rizika nákazy Covid-19, dle aktuální epidemiologické situace.
  • Vodácký příměstský tábor – program beze změn, jedná se o ucelenou samostatnou neměnnou skupinu, program bez přítomnosti široké veřejnost.
 • Vyzvedávání dítěte z tábora:
  • Bude-li dítě z tábora vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce dítěte, odevzdejte při prezenci vyplněný formulář oprávněných osob. Platí i v případě vyzvedání nezletilou osobou, např. starším sourozencem.
 • OZNAMOVACÍ POVINNOST:
  • Pokud by u dítěte – účastníka tábora či osoby, se kterou se dítě bezprostředně stýkalo/setkalo, bylo zjištěno onemocnění Covid-19, má zákonný zástupce dítěte oznamovací povinnost vůči  SVČ, a to bez zbytečného odkladu. Jedná se o zjištění onemocnění jak v průběhu tábora, tak i v následujících 14 dnech po jeho ukončení.
 
V případě vzniku podezření, či zjištění/prokázání onemocnění Covid-19 v SVČ bude situace vždy konzultována s krajskou hygienickou stanicí a následně dle výsledku jednání rozhodnuto o zrušení či pokračování táborů.
 
Vážení rodiče, letošní léto bude v mnohém netypické a pro nás všechny „nové“. Věříme, že i přesto vašim dětem připravíme zážitkové a plnohodnotné táborové programy.
Mnohé ale ve středisku ovlivnit nemůžeme, a proto si vás dovolíme uctivě požádat o vzájemnou ohleduplnost a spolupráci. Prosíme, neposílejte na tábory děti, které nejsou zdrávy. Děkujeme.
 
S přáním krásných letních dnů 
kolektiv zaměstnanců SVČ.