COVID-19, aktuálně

OPATŘENÍ ÚČINNÁ OD 22.11.2021
22.11.2021 omezeni-maloobchodu--cele-zneni-1028.pdf 
priloha_969493570_0_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 22.11.2021 
priloha_969493570_1_pokyn ke screeningovému testování listopad 2021.pdf 
 

 • Od 22.11. 2021 platí pro účast  dětí, žáků studentů a ostatních osob v zájmovém vzdělávání:
  1. Osoby do dovršení 12 let – nedokládá se OTN (t. očkování/test/prodělaná nemoc Covid-19). Vychází se z předpokladu, že děti/žáci jsou při výuce usazeni.
  2. Výjimka: děti a žáci, i ti nad 12 let nedokládají OTN (očkování/test/nemoc), pokud se jedná o tělesnou výchovu v rámci vzdělávání. Je ovšem potřeba dodržovat rozestupy mezi žáky.
   • Pozor, u nás neplatí pro bazén, čili pro žáky od 12 let, protože se žáci SVČ při výuce míchají s veřejností a také SVČ nemá žáky jen z jedné školy.
  3. Kroužky plavání na bazéně:
   • Žáci do dovršení věku 12 let nedokládají OTN
   • Žáci ve věku od 12do dovršení věku 18 let – dokládají splnění OTN, ovšem uznávají se jen PCR testy ne starší než 72 hodin (nutno doložit certifikát)
  4. Osoby od 12 do dovršení věku 18 let (tj. od 12.narozenin do posledního dne před nabytím plnoletosti)
   • Účast je podmíněna absolvováním ON (ukončené očkování nebo absolvovaná nemoc v posledních 180 dnech, které je nutno doložit certifikátem o očkování nebo potvrzením o nemoci)
   • Pokud toto nesplňují, je možno tuto podmínku nahradit PCR testem s negativním výsledkem, ne starším než 72 hodin (tj. nutnost prokázat se certifikátem). Antigenní testy se neuznávají.
   • Výjimku mají rozličné společenské aktivity do 20 osob. U žáků požadujeme četné prohlášení, že žák absolvoval scriningové testování v základní/střední škole. Pokud žák čestné prohlášení nedoloží, je povinen po celou dobu pobytu v SVČ mít nasazenou ochranu úst a nosu.
  5. Osoby od 18 let
   • Účastnit se mohou jen osoby splňující OT (O - ukončeného očkování nebo N - nemoc Covid -19 prodělaná v posledních 180 dnech)
   • Antigenní ani PCR testy se neuznávají
Děkujeme za pochopení a dodržování stanovených opatření.30.10.2021, aktuální informace platné od 1.11.2021
Vážení rodiče, milí klienti,
obracíme se na vás ohledně nových aktuálních opatření v souvislosti s Covid-19, která platí od 1.11.2021. Aktuální opatření přikládáme v příloze, nicméně ve zkratce upřesňujeme změny:

 • Žáci (neplatí pro žáky do 12 let) budou v našem okrese nově testováni ve svých základních školách. SVČ testování neprovádí. Pokud zákonný zástupce testování žáka ve škole nedovolí, poté takový žák je povinen po celou dobu výuky používat respirátor či jinou stanovenou ochranu úst či nosu. Výjimkou jsou aktivity, kde ochranu používat nelze, zpravidla tělesná výchova. Netestují se žáci, kteří v posledních 180 dnech prokazatelně prodělali Covid-19 a očkováni žáci.
  • Každý žák/jiná osoba od 12 let před zahájením každé výuky zájmového kroužku v SVČ odevzdá čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem dítěte. Prohlášení se odevzdává při vstupu do SVČ.
  • Pokud nebude splňovat podmínky OTN nebo prohlášení neodevzdá, bude takový žák povinen po celou dobu výuky používat ochranu úst a nosu.
 • Kroužky plavání: Doposud bylo nutno předkládat čestné prohlášení, že žák splňuje některou z podmínek OTN (tj. očkování-testování-nemoc/prodělaný Covid19). Tato povinnost trvá i nadále, ovšem s tím, že je zkrácena platnost testů (PCR test na 72 hodin, antigenní test na 24 hodin). V příloze přikládáme nový tiskopis prohlášení.
  • U kroužku plavání platí povinnost odevzdání čestného prohlášení pro všechny žáky, včetně žáků do 12 let, jelikož na bazéně jsme povinni respektovat pravidla stanovená pro služky, jmenovitě pro veřejné bazény.
 • Pedagogičtí pracovníci bez absolvovaného ukončeného očkování mají povinnost nošení respirátorů ve výuce.

 
Výuka zájmových kroužků v SVČ i nadále pokračujeme v prezenční formě. O případných změnách vás budeme neprodleně informovat.
I nadále je vstup do objektu SVČ povolen pouze přímým účastníkům vzdělávání, nikoliv jejich doprovodu. Vstup doprovodu je nyní umožněn pouze doprovodu předškolních dětí, a to na dobu nezbytně nutnou na převlečení a očistu před zahájením i po ukončení zájmového kroužku. Prvňáčci již převlečení zvládnou samotní, v případě potřeby jim rádi pomůžeme. Specifické případy se řeší individuálně (např. doprovod u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, vstup za účelem provedení platby či řešení přihlášek apod.)
 
Příloha: tiskopis čestného prohlášení
Vytištěné čisté tiskopisy budou připraveny také v SVČ.
 
Děkujeme za pochopení i spolupráci.

Přílohy ke stažení:
1.9.2021 Aktuálně k zahájení činnosti zájmových kroužků
Pokyny a preventivní opatření naleznete zde: 

Pokyny a preventivní opatření k zahájení činnosti zájmových kroužků.pdf 
21.05.2021
Vážení rodiče, klienti,
v týdnu od 24.5.2021 se s ohledem na aktuálně platná opatření rozšiřuje výuka v zájmových kroužcích. Přesné rozvrhy výuky a tiskopis čestného prohlášení přikládáme přílohou.

 • Výuka kroužků dle těchto rozvrhů bude probíhat do konce školního roku, tj. do 30.06.2021.
 • Ke změně -omezení výuky může dojít v případě nepříznivého vývoje pandemické situace v důsledku nových opatření. Naopak, při dalším rozvolnění se již rozvrhy vzhledem k blížícímu se konci školnímu roku měnit nebudou.
 • Dle provozních a personálních kapacit SVČ mohou u vybraných kroužků probíhat ještě náhradní lekce za zrušenou výuku (poznámka: Některé jsou zahrnuty v pravidelných rozvrzích, ohledně ostatních budete informováni individuálně).
 • Vratky poplatků za kroužky, jejichž výuka se již s konečnou platností neobnovuje, budeme rozesílat v průběhu měsíců května a června. Vratky za kroužky ukončené k datu 10.5.2021 již byly provedeny.
 • Důležité upozornění: Není povoleno užívání sprch ani šaten, ani vstup doprovodu dětí do objektu SVČ. Případné změny v nošení ochranných pomůcek či jiné budeme průběžně zveřejňovat na našich webových stránkách.
Čestné prohlášení Covid-19, 24.5.2021.pdf 
Informace pro školy a školská zařízení 24.5_final.pdf 
Rozvrhy výuky v kroužcích od 24.5.2021:  
Organizace výuky a stanovená opatření:
 • Skupiny do 10 osob (tj. maximálně 9 účastníků + pedagog)
  • Povinnost používání ochrany úst a nosu, výjimku mají sportovní a pohybové aktivity, ovšem pouze v době sportování a cvičení. Ve společných prostorech SVČ platí povinnost nosit roušku/respirátor.
  • Účastníci nedokládají žádné potvrzení, čestné prohlášení, neplní jinou stanovenou povinnost (např. testování, očkování apod.)
  • V rozvrzích u čestného prohlášení označeno „NE“
 
 • Skupiny nad 10 osob
  • Povinnost používání ochrany úst a nosu, výjimku mají sportovní a pohybové aktivity, ovšem pouze v době sportování a cvičení.  Ve společných prostorech SVČ platí povinnost nosit roušku/respirátor.
  • Povinnost před každou výukou doložit čestné prohlášení (viz příloha), bez něj není možné dítě/žáka/jiného účastníka do výuky přijmout.
  • V rozvrzích u čestného prohlášení označeno „ANO“
  • Další stanovené parametry:
   • maximální velikost 1 skupiny sportovců je 12 (včetně lektora)
   • plocha min. 15m2/osobu, tj. v tělocvičně dle prostor možné 2 oddělené skupiny souběžně; v divadelním sále pouze 1 skupina
   • prioritně bezkontaktní aktivity, dodržování rozestupů
   • Tomuto jsou přizpůsobeny rozvrhy výuky.13.05.2021
Informace pro školy a školská zařízení účinnost 17.5.2021 
Pro SVČ výuka od 17.5.2021 beze změn.

6.5.2021 Informace k obnově výuky v SVČ od 10.05.2021

V týdnu od 10.05.2021 SVČ obnovuje výuku ve vybraných zájmových kroužcích, a to v tomto režimu:
- výuka ve vnitřních prostorech: malé skupiny do 3 účastníků (povinnost ochrany nosu a úst)
- výuka ve venkovních prostorách (venku): skupiny do 20 účastníků ( u tělocviku platí       výjimka, není tedy povinná ochrana úst a nosu; povinnost před každou účastí doložit četné prohlášení o bezinfekčnosti).

INFORMACE K ZAHÁJENÍ VÝUKY V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH OD 10.05.2021.pdf Čestné prohlášení Covid-19.pdf 

Rozvrhy výuky:

priloha_901893061_0_Informace pro školy a školská zařízení_změny ke 3.  
priloha_902890796_0_Informace pro ZUŠ a SVČ (2).pdf 
priloha_903798774_0_Informace pro školy a školská zařízení.pdf 


9.04.2021 SVČ nadále pokračuje v distanční výuce. Výuka s osobní přítomností žáků ve výuce je pro SVČ povolena pouze pro individuální výuku či konzultace, tj. 1 dítě/žák - 1 pedagog. O případných konzultacích budou rodiče vyrozuměni vyučující pedagogy zájmových kroužků.


11.1.2021 Aktuální INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE  kroužků:

 • Výtvarný speciál,  
 • Malý kuchtík,  
 • 3D – tisk začátečníci,  
 • Gurmán,  
 • Mladý přírodovědec,  
 • Workout

U těchto kroužku bude distanční výuka v týdnu od 11.1.2021 do 19.1.2021 (včetně) zrušena, a to z důvodu karantény lektorů.
 
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. 
Přejeme vám i vašim dětem pevné zdraví a těšíme se na viděnou.5.1.2021 Aktuální informace k výuce od 11.1.2021 nleznete zde:


27.12.2020
Aktuální informace k činnosti SVČ od 4. do 10.1.2021: Prezenční výuka v zájmových kroužcích je z důvodu usnesení vlády ČR ze dne 23.12.2020 zrušena. Rozvrhy distanční výuky vybraných zájmových kroužků a nabídka ostatních distančních aktivit bude zveřejněna a rozeslána rodičům žáků a ostatním klinetům ve dnech 4.-5.1.2021.
Zahájení distanční výuky je připravováno od 11.01.2021.


3.12.2020
Vážení rodiče, klienti,
tímto vás informujeme o obnovení výuky zájmových kroužků od 7.12.2020.
Podrobné informace naleznete níže. Prosíme o důkladné prostudování. Děkujeme.


Aktuální informace, vratky plateb a pod.:


29.11.2020
Informace  provozu škol a školských zařízení od 25.11.2020 zde: 

informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf 
Pro SVČ je prezenčně povolena pouze individuální výuka či konzulkace v poměru 1 žák - 1 pedagog. Dle aktuálně platného nařízení Vlády ČR je v SVČ zakázána ostatní prezenční výuka, a to až do 12.12.2020 do 23:59 hod.

16.11.2020
PES - protiepidemický systém, systém rozvolňování opatření ve školách a školských zařízeních naleznete zde: 
PES - školy a školská zařízení 

08.10.2020

Vážení rodiče, klienti,
v návaznosti na nová přijatá opatřená MZ ČR vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci Covid-19 vám sdělujeme, že
v termínu od 12. 10. 2020  do 23. 10. 2020 se celostátně uzavírají všechna střediska volného času. 

Aktuální opatření naleznete zde: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 .

Vzhledem k celostátnímu uzavření SVČ jsme povinni naši činnost kompletně přerušit. Z tohoto důvodu se nyní pozastavuje i distanční výuka, kterou jsme minulý týden u vybraných kroužků zahájili (pozn. distanční výuka v testovacím režimu).
Na toto období uzavření SVČ navazují podzimní prázdniny. Obnovení pravidelné výuky v kroužcích je tudíž plánováno od 02.11.2020.  Termín opětovné výuky je ovšem závislý na stanovených opatřeních Ministerstva zdravotnictví a MŠMT. O aktuální situaci vás budeme průběžně informovat.

Finanční dopad přerušení výuky (tj. vratky poměrné části zápisného) budeme řešit až po obnovení výuky, kdy bude zřejmé, o jak dlouhé období se jedná.

Děkujeme za pochopení.
Přejeme vám i vašim dětem pevné zdraví a těšíme se, věříme, brzy na viděnou.1.10.2020

Vážení rodiče, klienti,
obracíme se na vás ohledně aktuálních provozních změn v SVČ, ke kterým dochází v důsledku mimořádného opatření č. 26/2020 vydaného Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydaných dne 1.10.2020 v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací rizika nákazy Covid-19.
 
S účinností od 5. října do 18. října 2020 bude na území celého Moravskoslezského kraje omezen provoz středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů  a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Opatření:  Legislativa: 
Rozvrhy výuky kroužků - aktualizace od 2.10.2020, včetně specifikace v době mimořádného opatření od 5.10.2020. Ke stažení zde: 
     Estetika, společenské vědy od 5.10.2020.pdf 
     Pohybová výchova od 5.10.2020.pdf 
     Tělovýchova od 5.10.2020.pdf  

Upřesnění:
 • Klasická výuka se na období nejbližších dvou týdnů kompletně ruší.
 • Výuka vybraných kroužků dle rozvrhů bude probíhat distančně, ostatní je zrušena.
 K distančnímu vzdělávání:
 • Vyučující pedagog zašle na e-mailovou adresu zákonných zástupců podrobnější instrukce k výuce počátkem příštího týdne.
 • SVČ si vyhrazuje právo úprav termínů a časů výuky dle organizačních, technických a personálních možností v SVČ. Je-li k výuce/činnosti potřeba specifický materiál, bude pro žáky připraven k vyzvednutí v SVČ na jméno daného žáka.
 • Obsah distanční výuky bude upraven, zaměřen na teoretickou výuku, návody, ukázky postupů, doplněn o drobné soutěže, testy, prezentace a úkoly tak, aby výuka navazovala na dosavadní činnost kroužků. Délka trvání může být upravena v závislosti na náročnosti, zadání či obsahu výuky.
 • Pokud se žák distančního vzdělávání nezúčastní, zákonný zástupce nemá nárok na vratku poměrné části zápisného.
 • Pokud by distanční výuka z jakéhokoliv důvodu na straně SVČ selhala či byla zrušena, vzniká nárok na vratku poměrné části zápisného za zrušenou výuku.
 
Ke zrušené výuce (tj. neprobíhá distančně):
 • Zákonným zástupcům dětí a žáků a ostatním klientům vzniká nárok na vratku poměrné části zápisného za zrušenou výuku.
 • Vratky budou řešeny po obnovení výuky. Kalkulace vratek bude zveřejněna na webu www.svcoo.cz a zaslána také e-mailem.
Výuka bude opětovně obnovena v návaznosti na opatření vydaná MŠMT, MZ ČR (tj. Ministerstvo zdravotnictví) či KHS (Krajská hygienická stanice). Současný předpoklad je obnovení výuky v týdnu od 19.10.2020, nicméně situace se může dle epidemiologické situace změnit.

Děkujeme za pochopení.

------------------------------------------------------------------------------------------
30.09.2020
V našem středisku byl potvrzen 1 případ Covid-19 pozitivního žáka. Dle projednání s KHS: Všem žákům, kteří s infikovaným přišli při výuce v kroužku do styku, včetně 1 pedagoga, byla nařízena karanténa a testy. Jednalo se o celkem 18 osob (17 žáků + 1 externí pedagog). Výuka v daném kroužku byla na období karantény zrušena. V tuto dobu nám není známo, že by byla infikována další osoba této skupiny.

-----------------------------------------------------------------------------------------
18.09.2020

Vážení rodiče, klienti,
tímto vás informujeme o změně provozu a podmínek výuky v SVČ. Organizace tímto opatřením reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR, četný počet souběžně probíhajících zájmových kroužků a vysoký počet osob v hale střediska při běžném provozu zařízení, při kterém vzhledem ke kapacitě prostor a souběžnému působení SVČ a nájemce – zahraniční škole v témže objektu, je velmi obtížné účinně dodržovat potřebná preventivní opatření, zejména omezení počtu osob v hale, rozestupy současně přítomných osob a omezení jejich vzájemného kontaktu.
 
Opatření je platné až do odvolání.
Může být průběžně změněno v závislosti na momentální epidemiologické situaci, semaforu či stanovených opatřeních Ministerstva zdravotnictví ČR, či přímém dopadu Covid-19 na SVČ. Aktuální informace souběžně zveřejňujeme a jsou trvale dostupné taktéž na našem webu www.svcoo.cz (kapitola: http://www.svcoo.cz/covid-19-aktualne )
 
Výukové změny:
 • S okamžitou platností se mění povinnost užívání roušek ve výuce. Výuka nyní bude probíhat zpravidla v rouškách, výjimkou jsou jen sportovní/pohybové kroužky a kroužky hry na dechové nástroje.
 • Povinnost nošení roušky ve všech společných prostorách SVČ se nemění.
 
 Provozní změny:
 • S účinností od pondělí 21. 09. 2020 se upravuje přístup veřejnosti do objektu SVČ. Omezuje se vstup a pobyt zákonných zástupců dětí a žáků/jiného doprovodu a dalších osob.
  Do objektu SVČ není povolen vstup rodičů/jiných osob doprovázejících děti do zájmových kroužků či do školy (tj. včetně rodičů žáků mezinárodní školy/dlouhodobý nájemce v SVČ).
 • Předškolním dětem bude zajištěna pomoc s převlékáním. Rodiče prosíme, aby si děti nosily sportovní/pracovní oděv a přezůvky v označené tašce, např. podepsané igelitce. Děkujeme.
 • Účastníci akcí probíhajících v SVČ (včetně školení)
  • Vstup do objektu je umožněn max. 30 minut před zahájením akce.
  • Účastníci akcí bezprostředně po příchodu a prezenci odcházejí do výukových prostor tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními osobami v areálu SVČ.
 • Odevzdávání přihlášek:
  • K odevzdání přihlášek v listinné podobě je možno využít poštovní schránku u vstupních dveří hlavního vchodu do SVČ.
  • Nemá-li zákonný zástupce možnost tisku, vytištěnou přihlášku mu předá k podpisu dohled vykonávající zaměstnanec SVČ (pozn. po zazvonění u hlavního vchodu, není potřebný vstup do objektu)
 • V případě potřeby osobního kontaktu zákonného zástupce (hotovostní platby, osobní přihlášení, jiné):
  • Přístup do SVČ na zazvonění u hlavního vchodu do objektu. Prosíme po zazvonění vyčkejte příchodu pracovníka SVČ.
  • Vstup do SVČ dle předchozí domluvy (telefon, e-mail) ve smluvený termín a čas (pouze mimořádné).
  • Změna pokladních hodin pro potřeby hotovostních plateb (Děkujeme za provádění prioritně bezhotovostních plateb):
   • pondělí 8:00 – 17:00 hodin            
   • polední přestávka 11:00 – 12:00 hodin
   • příjem posledního klienta nejpozději 15 minut před koncem pokladních hodin
 
Děkujeme za dodržování stanovených opatření.
V případě dotazů se můžete obrátit na sekretariát SVČ či vedoucí jednotlivých oddělení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.09.2020
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ
Vážení rodiče, klienti,
v pondělí 14.9.2020 zahajujeme pravidelnou výuku v zájmových kroužcích. V této souvislosti si vás dovolujeme informovat o těchto letošních novinkách a současných hygienicko-protiepidemických opatřeních:
 • HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ:
  • Roušky: Ve všech společných prostorách střediska je dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 povinné nošení roušek (s výjimkou dětí do 2 let a osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu). Výuka bude probíhat bez roušek. Tato opatření se mohou změnit, přičemž SVČ respektuje pokyny, vydaná opatření a doporučení MŠMT, Ministerstva zdravotnictví a KHS (Krajská hygienická stanice).
  • Dezinfekce rukou: Při vstupu do SVČ si všechny příchozí osoby dezinfikují ruce.
  • Bezkontaktní měření teploty: SVČ si vyhrazuje právo bezkontaktního měření teploty u všech příchozích do objektu SVČ. Měření teploty budeme provádět v závislosti na momentální epidemiologické situaci (tj. všechny vstupující osoby, náhodným výběrem, nebo při podezření na infekci či nemoc).
   • Osobě se zvýšenou teplotou nad 37°C nebo se zjevnými příznaky respiračního onemocnění nebude umožněn vstup do budovy SVČ.
   • Pokud se tyto obtíže budou týkat dítěte, které přijde do SVČ bez doprovodu rodiče/jiné doprovázející osoby, bude od ostatních izolováno a rodiče kontaktováni, aby si dítě bez zbytečného odkladu vyzvedli. Takovému dítěti nebude umožněno zúčastnit se výuky v kroužku, abychom zamezili případné nákaze. Dítě až do příchodu rodiče vyčká v izolaci.  
  • Doprovod dětí/žáků: Doprovod se zdržuje výhradně jen ve vstupní hale SVČ. Doprovodu s ohledem na rizika přenosu nákazy nemoci Covid-19 se nepovoluje vstup do žádných výukových prostorvčetně tělocvičny a divadelního sálu. Vážení rodiče, děkujeme za respektování a dodržování uvedených opatření SVČ, která jsou přijata v zájmu ochrany zdraví vašich dětí i vyučujících pedagogů a ostatních zaměstnanců SVČ, abychom maximálně zmírnili rizika nákazy a případného následného rušení výuky.
 
 • CENTRÁLNÍ ŠATNA:
  • V průběhu letních prázdnin ve středisku proběhla kompletní oprava vrátnice a centrální šatny, dále byla zavedena nová zvýšená bezpečnostní opatření zamezující vstupu neoprávněných osob (tj. bezpečnostní kódované dveře pro vstup do bočních křídel objektu SVČ). V této souvislosti budou vstup do dílčích šaten regulovat pracovníci vykonávající dohled nad žáky. Do šaten budou děti vpouštěny hromadně 15 – 20 minut před zahájením výuky v kroužku, do té doby vyčkají v hale. Klíče od šaten se vydávají výhradně pedagogickým vedoucím, nikoliv dětem, ani jejich doprovodu, tj. rodičům apod.
  • Všichni členové kroužků, mimo kroužky probíhající v tělocvičně si své svršky odkládají do centrální šatny (venkovní obuv, svrchní oděv). Za šatnu se stejně jako doposud nehradí žádný poplatek. Školní aktovky si žáci s sebou budou nosit do učeben, popř. si je ponechají v dílčí šatně, ve které se převlékají do sportovního či tanečního oděvu, v centrální šatně se neodkládají.
  • Kroužky probíhající v tělocvičně: Děti/žáci se po vstupu do SVČ přezují do vnitřní sportovní obuvi (doporučujeme s sebou nosit sáček na venkovní obuv) a následně v hale vyčkají na vedoucího kroužku nebo pracovníka vykonávajícího dohled nad žáky, který je hromadně odvede do přidělené šatny v tělocvičně, kde si odloží veškeré svršky, venkovní obuv i školní aktovku.
 
 • PŘÍSTUP NA TOALETY Z HALY:
  • V případě potřeby doprovodu/dětí/žáků čekajících v hale navštívit toaletu umožní vstup do příslušné chodby odblokováním bezpečnostních dveří paní šatnářka, vrátná, nebo dohled vykonávající pedagog. Děti budou s tímto seznámeny na první výukové lekci.
    
 • KROUŽKY, U KTERÝCH PROBÍHÁ VÝUKA „NABOSO“
  • Děti/ostatní členové kroužků, ve kterých může výuka probíhat s bosýma nohama (capoeira, bojové umění) si taktéž nosí přezůvky pro přechod z přidělené šatny do určených výukových sálů. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není povoleno po chodbách SVČ pobíhat bez obuvi s bosýma nohama, ani v samotných ponožkách.
 
 • ODEVZDÁNÍ PODEPSANÝCH PŘIHLÁŠEK
  • Pokud jste doposud neodevzdali podepsanou přihlášku do kroužku, nezapomeňte ji na 1. výukovou lekci přinést s sebou. Nemáte-li k dispozici tiskárnu, přihlášku vám vytiskneme před zahájením kroužku přímo v SVČ.
  • UPOZORŇUJEME, že bez odevzdané přihlášky pedagogický vedoucí dítě do kroužku nepřevezme, dítěti nebude vstup do kroužku vůbec umožněn.
 
 
   
 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.