Novinky

17.09.2020 POKLADNÍ HODINY - HOTOVOSTNÍ PLATBY

Pokladní hodiny pro potřeby hotovostních plateb. POZOR ZMĚNA!!! Změny pokladních hodin - mimořádně od 18.9.2020 až do odvolání: pondělí 8:00 – 17:00 hodin polední přestávka 11:00 – 12:00 hodin, příjem posledního klienta nejpozději 15 minut před koncem pokladních hodin.

10.06.2020 Odevzdávání přihlášek

Vzhledem k mimořádnému provozu z důvodu pandemie koronavirem prosíme o vhazování osobně doručených přihlášek poštovní schránky SVČ, která je umístěná u hlavního vchodu do střediska. Děkujeme.

27.08.2019 Adresa elektronické podatelny

podatelna.svcoo@essl.ostrava.cz

COVID-19, aktuálně

08.10.2020

Vážení rodiče, klienti,
v návaznosti na nová přijatá opatřená MZ ČR vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci Covid-19 vám sdělujeme, že
v termínu od 12. 10. 2020  do 23. 10. 2020 se celostátně uzavírají všechna střediska volného času. 

Aktuální opatření naleznete zde: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 .

Vzhledem k celostátnímu uzavření SVČ jsme povinni naši činnost kompletně přerušit. Z tohoto důvodu se nyní pozastavuje i distanční výuka, kterou jsme minulý týden u vybraných kroužků zahájili (pozn. distanční výuka v testovacím režimu).
Na toto období uzavření SVČ navazují podzimní prázdniny. Obnovení pravidelné výuky v kroužcích je tudíž plánováno od 02.11.2020.  Termín opětovné výuky je ovšem závislý na stanovených opatřeních Ministerstva zdravotnictví a MŠMT. O aktuální situaci vás budeme průběžně informovat.

Finanční dopad přerušení výuky (tj. vratky poměrné části zápisného) budeme řešit až po obnovení výuky, kdy bude zřejmé, o jak dlouhé období se jedná.

Děkujeme za pochopení.
Přejeme vám i vašim dětem pevné zdraví a těšíme se, věříme, brzy na viděnou.1.10.2020

Vážení rodiče, klienti,
obracíme se na vás ohledně aktuálních provozních změn v SVČ, ke kterým dochází v důsledku mimořádného opatření č. 26/2020 vydaného Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydaných dne 1.10.2020 v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací rizika nákazy Covid-19.
 
S účinností od 5. října do 18. října 2020 bude na území celého Moravskoslezského kraje omezen provoz středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů  a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Opatření: 

Rozvrhy výuky kroužků - aktualizace od 2.10.2020, včetně specifikace v době mimořádného opatření od 5.10.2020. Ke stažení zde: 
     Estetika, společenské vědy od 5.10.2020.pdf 
     Pohybová výchova od 5.10.2020.pdf 
     Tělovýchova od 5.10.2020.pdf  

Upřesnění:
 • Klasická výuka se na období nejbližších dvou týdnů kompletně ruší.
 • Výuka vybraných kroužků dle rozvrhů bude probíhat distančně, ostatní je zrušena.
 K distančnímu vzdělávání:
 • Vyučující pedagog zašle na e-mailovou adresu zákonných zástupců podrobnější instrukce k výuce počátkem příštího týdne.
 • SVČ si vyhrazuje právo úprav termínů a časů výuky dle organizačních, technických a personálních možností v SVČ. Je-li k výuce/činnosti potřeba specifický materiál, bude pro žáky připraven k vyzvednutí v SVČ na jméno daného žáka.
 • Obsah distanční výuky bude upraven, zaměřen na teoretickou výuku, návody, ukázky postupů, doplněn o drobné soutěže, testy, prezentace a úkoly tak, aby výuka navazovala na dosavadní činnost kroužků. Délka trvání může být upravena v závislosti na náročnosti, zadání či obsahu výuky.
 • Pokud se žák distančního vzdělávání nezúčastní, zákonný zástupce nemá nárok na vratku poměrné části zápisného.
 • Pokud by distanční výuka z jakéhokoliv důvodu na straně SVČ selhala či byla zrušena, vzniká nárok na vratku poměrné části zápisného za zrušenou výuku.
 
Ke zrušené výuce (tj. neprobíhá distančně):
 • Zákonným zástupcům dětí a žáků a ostatním klientům vzniká nárok na vratku poměrné části zápisného za zrušenou výuku.
 • Vratky budou řešeny po obnovení výuky. Kalkulace vratek bude zveřejněna na webu www.svcoo.cz a zaslána také e-mailem.
Výuka bude opětovně obnovena v návaznosti na opatření vydaná MŠMT, MZ ČR (tj. Ministerstvo zdravotnictví) či KHS (Krajská hygienická stanice). Současný předpoklad je obnovení výuky v týdnu od 19.10.2020, nicméně situace se může dle epidemiologické situace změnit.

Děkujeme za pochopení.

------------------------------------------------------------------------------------------
30.09.2020
V našem středisku byl potvrzen 1 případ Covid-19 pozitivního žáka. Dle projednání s KHS: Všem žákům, kteří s infikovaným přišli při výuce v kroužku do styku, včetně 1 pedagoga, byla nařízena karanténa a testy. Jednalo se o celkem 18 osob (17 žáků + 1 externí pedagog). Výuka v daném kroužku byla na období karantény zrušena. V tuto dobu nám není známo, že by byla infikována další osoba této skupiny.

-----------------------------------------------------------------------------------------
18.09.2020

Vážení rodiče, klienti,
tímto vás informujeme o změně provozu a podmínek výuky v SVČ. Organizace tímto opatřením reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR, četný počet souběžně probíhajících zájmových kroužků a vysoký počet osob v hale střediska při běžném provozu zařízení, při kterém vzhledem ke kapacitě prostor a souběžnému působení SVČ a nájemce – zahraniční škole v témže objektu, je velmi obtížné účinně dodržovat potřebná preventivní opatření, zejména omezení počtu osob v hale, rozestupy současně přítomných osob a omezení jejich vzájemného kontaktu.
 
Opatření je platné až do odvolání.
Může být průběžně změněno v závislosti na momentální epidemiologické situaci, semaforu či stanovených opatřeních Ministerstva zdravotnictví ČR, či přímém dopadu Covid-19 na SVČ. Aktuální informace souběžně zveřejňujeme a jsou trvale dostupné taktéž na našem webu www.svcoo.cz (kapitola: http://www.svcoo.cz/covid-19-aktualne )
 
Výukové změny:
 • S okamžitou platností se mění povinnost užívání roušek ve výuce. Výuka nyní bude probíhat zpravidla v rouškách, výjimkou jsou jen sportovní/pohybové kroužky a kroužky hry na dechové nástroje.
 • Povinnost nošení roušky ve všech společných prostorách SVČ se nemění.
 
 Provozní změny:
 • S účinností od pondělí 21. 09. 2020 se upravuje přístup veřejnosti do objektu SVČ. Omezuje se vstup a pobyt zákonných zástupců dětí a žáků/jiného doprovodu a dalších osob.
  Do objektu SVČ není povolen vstup rodičů/jiných osob doprovázejících děti do zájmových kroužků či do školy (tj. včetně rodičů žáků mezinárodní školy/dlouhodobý nájemce v SVČ).
 • Předškolním dětem bude zajištěna pomoc s převlékáním. Rodiče prosíme, aby si děti nosily sportovní/pracovní oděv a přezůvky v označené tašce, např. podepsané igelitce. Děkujeme.
 • Účastníci akcí probíhajících v SVČ (včetně školení)
  • Vstup do objektu je umožněn max. 30 minut před zahájením akce.
  • Účastníci akcí bezprostředně po příchodu a prezenci odcházejí do výukových prostor tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními osobami v areálu SVČ.
 • Odevzdávání přihlášek:
  • K odevzdání přihlášek v listinné podobě je možno využít poštovní schránku u vstupních dveří hlavního vchodu do SVČ.
  • Nemá-li zákonný zástupce možnost tisku, vytištěnou přihlášku mu předá k podpisu dohled vykonávající zaměstnanec SVČ (pozn. po zazvonění u hlavního vchodu, není potřebný vstup do objektu)
 • V případě potřeby osobního kontaktu zákonného zástupce (hotovostní platby, osobní přihlášení, jiné):
  • Přístup do SVČ na zazvonění u hlavního vchodu do objektu. Prosíme po zazvonění vyčkejte příchodu pracovníka SVČ.
  • Vstup do SVČ dle předchozí domluvy (telefon, e-mail) ve smluvený termín a čas (pouze mimořádné).
  • Změna pokladních hodin pro potřeby hotovostních plateb (Děkujeme za provádění prioritně bezhotovostních plateb):
   • pondělí 8:00 – 17:00 hodin            
   • polední přestávka 11:00 – 12:00 hodin
   • příjem posledního klienta nejpozději 15 minut před koncem pokladních hodin
 
Děkujeme za dodržování stanovených opatření.
V případě dotazů se můžete obrátit na sekretariát SVČ či vedoucí jednotlivých oddělení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.09.2020
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ
Vážení rodiče, klienti,
v pondělí 14.9.2020 zahajujeme pravidelnou výuku v zájmových kroužcích. V této souvislosti si vás dovolujeme informovat o těchto letošních novinkách a současných hygienicko-protiepidemických opatřeních:
 • HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ:
  • Roušky: Ve všech společných prostorách střediska je dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 povinné nošení roušek (s výjimkou dětí do 2 let a osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu). Výuka bude probíhat bez roušek. Tato opatření se mohou změnit, přičemž SVČ respektuje pokyny, vydaná opatření a doporučení MŠMT, Ministerstva zdravotnictví a KHS (Krajská hygienická stanice).
  • Dezinfekce rukou: Při vstupu do SVČ si všechny příchozí osoby dezinfikují ruce.
  • Bezkontaktní měření teploty: SVČ si vyhrazuje právo bezkontaktního měření teploty u všech příchozích do objektu SVČ. Měření teploty budeme provádět v závislosti na momentální epidemiologické situaci (tj. všechny vstupující osoby, náhodným výběrem, nebo při podezření na infekci či nemoc).
   • Osobě se zvýšenou teplotou nad 37°C nebo se zjevnými příznaky respiračního onemocnění nebude umožněn vstup do budovy SVČ.
   • Pokud se tyto obtíže budou týkat dítěte, které přijde do SVČ bez doprovodu rodiče/jiné doprovázející osoby, bude od ostatních izolováno a rodiče kontaktováni, aby si dítě bez zbytečného odkladu vyzvedli. Takovému dítěti nebude umožněno zúčastnit se výuky v kroužku, abychom zamezili případné nákaze. Dítě až do příchodu rodiče vyčká v izolaci.  
  • Doprovod dětí/žáků: Doprovod se zdržuje výhradně jen ve vstupní hale SVČ. Doprovodu s ohledem na rizika přenosu nákazy nemoci Covid-19 se nepovoluje vstup do žádných výukových prostorvčetně tělocvičny a divadelního sálu. Vážení rodiče, děkujeme za respektování a dodržování uvedených opatření SVČ, která jsou přijata v zájmu ochrany zdraví vašich dětí i vyučujících pedagogů a ostatních zaměstnanců SVČ, abychom maximálně zmírnili rizika nákazy a případného následného rušení výuky.
 
 • CENTRÁLNÍ ŠATNA:
  • V průběhu letních prázdnin ve středisku proběhla kompletní oprava vrátnice a centrální šatny, dále byla zavedena nová zvýšená bezpečnostní opatření zamezující vstupu neoprávněných osob (tj. bezpečnostní kódované dveře pro vstup do bočních křídel objektu SVČ). V této souvislosti budou vstup do dílčích šaten regulovat pracovníci vykonávající dohled nad žáky. Do šaten budou děti vpouštěny hromadně 15 – 20 minut před zahájením výuky v kroužku, do té doby vyčkají v hale. Klíče od šaten se vydávají výhradně pedagogickým vedoucím, nikoliv dětem, ani jejich doprovodu, tj. rodičům apod.
  • Všichni členové kroužků, mimo kroužky probíhající v tělocvičně si své svršky odkládají do centrální šatny (venkovní obuv, svrchní oděv). Za šatnu se stejně jako doposud nehradí žádný poplatek. Školní aktovky si žáci s sebou budou nosit do učeben, popř. si je ponechají v dílčí šatně, ve které se převlékají do sportovního či tanečního oděvu, v centrální šatně se neodkládají.
  • Kroužky probíhající v tělocvičně: Děti/žáci se po vstupu do SVČ přezují do vnitřní sportovní obuvi (doporučujeme s sebou nosit sáček na venkovní obuv) a následně v hale vyčkají na vedoucího kroužku nebo pracovníka vykonávajícího dohled nad žáky, který je hromadně odvede do přidělené šatny v tělocvičně, kde si odloží veškeré svršky, venkovní obuv i školní aktovku.
 
 • PŘÍSTUP NA TOALETY Z HALY:
  • V případě potřeby doprovodu/dětí/žáků čekajících v hale navštívit toaletu umožní vstup do příslušné chodby odblokováním bezpečnostních dveří paní šatnářka, vrátná, nebo dohled vykonávající pedagog. Děti budou s tímto seznámeny na první výukové lekci.
    
 • KROUŽKY, U KTERÝCH PROBÍHÁ VÝUKA „NABOSO“
  • Děti/ostatní členové kroužků, ve kterých může výuka probíhat s bosýma nohama (capoeira, bojové umění) si taktéž nosí přezůvky pro přechod z přidělené šatny do určených výukových sálů. Z bezpečnostních a hygienických důvodů není povoleno po chodbách SVČ pobíhat bez obuvi s bosýma nohama, ani v samotných ponožkách.
 
 • ODEVZDÁNÍ PODEPSANÝCH PŘIHLÁŠEK
  • Pokud jste doposud neodevzdali podepsanou přihlášku do kroužku, nezapomeňte ji na 1. výukovou lekci přinést s sebou. Nemáte-li k dispozici tiskárnu, přihlášku vám vytiskneme před zahájením kroužku přímo v SVČ.
  • UPOZORŇUJEME, že bez odevzdané přihlášky pedagogický vedoucí dítě do kroužku nepřevezme, dítěti nebude vstup do kroužku vůbec umožněn.